Neurodesenvolupament “x” moviment: El Cervell. fisiologia

07/05/2018

Neurodesenvolupament “x” moviment: El Cervell. fisiologia

Som éssers vius. Tenim un cervell per poder “relacionar-nos” amb el nostre entorn.

Les principals funcions del nostre cervell es basen en la capacitat de transmissió de les neurones i de les xarxes neuronals i de la gestió de reaccions i respostes des de les diferents àrees del cervell sobre la base de la neuroplasticitat. Vegem quins són els principals elements de la nostra fisiologia i com funcionem biològicament:

Neurones

Cada neurona gestiona nombrosos impulsos elèctrics que rep a través de les seves dendrites i emet una resposta única a través del seu axó.

Les neurones sensitives capten la informació procedent dels diferents sentits.

Les neurones motores emeten impulsos que generen moviments musculars.

Aquests movimients poden ser voluntaris o reactius.

Cèl·lules glials

La majoria de les cèl·lules existents al cervell són interneurones. Es troben en una abundància deu vegades superior a la de les neurones. Les seves funcions són de sustentació estructural, metabòlic, d’aïllament i de modulació del creixement o desenvolupament.

Neurotransmissors

Un neurotransmissor és una substància química produïda per les neurones que s’allibera en la sinapsi química per l’acció d’un impuls nerviós. Interacciona amb un receptor específic en la neurona receptora i provoca una determinada resposta que pot ser excitatoria o inhibitòria.

Hi ha diferents substàncies que actuen com a neurotransmissors. Algunes de les més importants són les següents: GABA, acrònim d’àcid g-aminobutíric, serotonina, acetilcolina, dopamina, noradrenalina i endorfina.

Neurotransmisió

La transmissió de la informació es produeix mitjançant neurotransmissors, substàncies capaços de transformar un senyal elèctric en una altre químic i convertir-lo en un impuls nerviós. La sinapsis permet que les neurones es comuniquin entre si.

Els neurotransmissors s’emeteixen pels axons i es reben per les dendrites.

En els processos d’aprenentatge, la neurona inverteix molta energia en neurotransmissors perquè es produeixi una recepció òptima per les dendrites properes i especialitzades en processar aquesta informació concreta.

Esquema bàsic de funcionament:

La neurona A detecta un estímul. La neurona B el rep i el processa a la part corresponent del cervell. La neurona C emet la resposta concreta i la condueix mitjançant l’axó a la dendrita de la neurona D que rep i processa aquesta informació transformant-la en una resposta motora.

Neuroplasticitat

La neuroplasticitat, és el procés de modificació de l’organització neuronal de l’encèfal com a conseqüència de l’experiència i l’aprenentatge.

La capacitat de modificar el nombre de sinapsis, de connexions neurona-neurona, o fins i tot del nombre de cèl·lules interconnectades, fa que es generi la neuroplasticitat.

En conseqüència, resulta possible generar noves connexions i xarxes neuronals a mesura que vivim noves experiències i generem nous aprenentatges. El creixement de noves xarxes neuronals es produeix durant tota la nostra vida, des del naixement fins a la mort.

Neurogènesi

La neurogènesi és la producció, diferenciació i migració de noves neurones en el sistema nerviós.

D’acord als coneixements científics de la neuroplasticitat, els processos mentals (el fet de pensar, d’aprendre) són capaços d’alterar la pauta d’activació cerebral en les àrees neocorticales. Així, l’encèfal no és una estructura immutable, sinó que respon a l’experiència vital de l’individu.

Aquest canvi en el paradigma de la neurociència ha estat definit pel psiquiatre canadenc Norman Doidge com «un dels descobriments més extraordinaris del segle XX». Fins als anys 60 del segle XX es creia que era impossible que això passés a la vida adulta i es considerava que les mateixes neurones que existien en el moment del naixement perduraven fins a la mort sense incorporació de noves unitats.

Avui dia se sap que les connexions encefàliques varien al llarg de la vida de l’adult, i és possible la generació de noves neurones en àrees relacionades amb la gestió de la memòria (l’hipocamp, el gir dentat).

S’ha observat que determinats processos d’aprenentatge depenents de l’hipocamp com ara l’aprenentatge espacial actuen com estimulants del procés de neurogènesi.

Les cèl·lules mare són les que donen origen a noves neurones, però, la capacitat regenerativa del cervell és molt escassa en comparació amb d’altres teixits de l’organisme.

Patologia

L’encèfal, juntament amb el cor, és un dels dos òrgans més importants del cos humà. Una pèrdua de funcionalitat d’algun d’aquests dos òrgans provoca la mort. D’altra banda, els danys a l’encèfal causen pèrdues de transacció neuroquímica, dificultant l’expressió de trets del comportament necessitats d’intel·ligència, memòria i control del cos. En la majoria dels casos, aquests danys es deuen a inflamacions, edemes, o impactes al cap. Els accidents cerebrovasculars produïts pel bloqueig de vasos sanguinis de l’encèfal són també una causa important de mort i dany cerebral.

Altres problemes encefàlics es poden classificar millor com malalties que com danys.

Les malalties neurodegeneratives com la malaltia d’Alzheimer, la malaltia de Parkinson, l’esclerosi lateral amiotròfica i la malaltia de Huntington estan causades per la mort gradual de neurones individuals i actualment només es poden tractar els seus símptomes.

Les malalties mentals com la depressió clínica, l’esquizofrènia, el desordre bipolar tenen una base biològica teòrica en el cervell i solen tractar-se amb teràpia psiquiàtrica.

Algunes malalties infeccioses que afecten a l’encèfal estan causades per virus o bacteris. La infecció de les meninges pot portar a una meningitis; la de l’encèfal, una encefalitis, si s’afecten els dos teixits: meningoencefalitis.

L’encefalopatia espongiforme bovina, també coneguda com el mal de les vaques boges, és una malaltia mortal entre el bestiar i s’associa a prions.

Així mateix, s’ha verificat que l’esclerosi múltiple, la malaltia de Parkinson i la malaltia de Lyme, així com l’encefalopatia i la encefalomielitis, tenen causes virals o bacterianes.

Alguns desordres de l’encèfal són congènits. La malaltia de Tay-Sachs, la síndrome X fràgil, la síndrome deleció 22q13, la síndrome de Down i la síndrome de Tourette estan associats a errors genètics o cromosòmics.

També hi ha condicions associades a desordres encefàlics, les quals no es noten a simple vista. Un exemple d’això són els trastorns de l’espectre autista.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Font consultada: Wikipedia

Isabel Compan, Juny 2018

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • BG 105- Dibuix Emmirallat i pinça manual (9-10 de juny) a Barcelona
 • Estrella Emocional (16-17 de junio) en Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió (29-30 Juny 1 juliol) a Barcelona
 • BG 104 Hands On. Mans a la Feina, 2-3 juliol a Barcelona
 • Brain Gym 170® per a Necessitats Educatives Especials a Vidakine, Barcelona (4-5-6-7 de Juliol de 2018)
 • Curs d’Instructors de MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (8 de Juliol de 2018)
 • RMT-1 Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió Vidakine (16-17 juliol)
 • RMT-2 Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament Vidakine (18-19 juliol)
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i la Escriptura Vidakine (20-21 juliol)
 • Brain Gym 101® intensiu a la Vila Olímpica, Barcelona  (22-23-24-25 de Juliol de 2018)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: